fbpx

zelena oaza 696x420

Naj­ve­ći ze­le­ni krov u BiH tre­ba­lo bi da “ni­kne” u na­ju­žem cen­tru gra­da, i to na ne­ka­dašnjem atom­skom sklo­ni­štu u uli­ci Si­me Šo­la­je.

Ri­ječ je o pro­je­ktu pod na­zi­vom Re­jon­ski park “Ze­le­na oaza”, ko­ji bi tre­ba­lo da obo­ga­ti sa­drža­je na po­vrši­ni od oko 1.300 kva­dra­ta, ko­ja tre­nu­tno slu­ži kao im­pro­vi­zo­va­no igra­li­šte za dje­cu.

Re­ali­za­ci­ja pro­je­kta je uvršće­na u Plan ka­pi­tal­nih in­ves­ti­ci­ja za pe­ri­od od 2018. do 2020. go­di­ne, ko­ji će ra­zma­tra­ti odbor­ni­ci na za­sje­danju 30. ma­ja. Pre­ma tom do­ku­men­tu, njego­va re­ali­za­ci­ja je pla­ni­ra­na do­go­di­ne, a grad­ske vlas­ti pre­go­va­ra­ju sa po­ten­ci­jal­nim do­na­to­ri­ma. Umjes­to be­to­na ko­ji je okru­žen zgra­da­ma ovu lo­ka­ci­ju bi tre­ba­lo da kra­se sta­bla, tra­vna­te po­vrši­ne, klu­pe, ras­vje­ta, fon­ta­na i ure­đe­no igra­li­šte.

Šef ka­bi­ne­ta gra­do­na­čel­ni­ka Mi­lan Gru­bor re­kao je da bi gradnjom ovog par­ka Banjalu­ka pos­ta­la grad sa naj­ve­ćim ze­le­nim kro­vom u BiH.

– Gra­do­na­čel­nik Igor Ra­do­ji­čić, kao ini­ci­ja­tor pro­je­kta, odlu­čio se na ovaj ko­rak ka­ko bi grad po­di­gao prvi, no­vi park po­sli­je ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja – na­veo je Gru­bor.

projekat atomsko kloniste sime solaje banjaluka 12

Pre­ci­zi­rao je da bi iz­gradnjom ovog par­ka, izme­đu os­ta­log, bi­lo ri­je­še­no i pro­kišnjavanje kro­va atom­skog sklo­ni­šta.

– Upo­re­do sa gradnjom ze­le­nog kro­va pre­dvi­đe­na je i njego­va re­kon­stru­kci­ja. Ipak, naj­va­žni­je je što bi­smo u cen­tru gra­da do­bi­li no­vu, ze­le­nu po­vrši­nu te pros­tor za odmor i re­kre­aci­ju na lo­ka­ci­ji ko­ja je sa­da ve­oma za­pu­šte­na – ka­zao je Gru­bor.

Obja­snio je da grad, s ob­zi­rom na dru­ge pri­ori­te­te, tre­nu­tno ne­ma pre­dvi­đe­na sred­stva za re­ali­za­ci­ju ovog pro­je­kta.

– Po­ku­ša­va­mo da do­go­vo­ri­mo da ovaj park bu­de iz­gra­đen u sa­radnji sa druš­tve­no-od­go­vor­nim kom­pa­ni­ja­ma, po is­tom prin­ci­pu kao što su gra­đe­na igra­li­šta. In­ten­zi­vno pre­go­va­ra­mo sa kom­pa­ni­ja­ma ko­je bi gra­du po­klo­ni­le ovaj park – ka­zao je Gru­bor i po­zvao sve za­in­te­re­so­va­ne da se uključe u ovaj pro­je­kat.

Gra­đa­ni sma­tra­ju da je krajnje vri­je­me da se sta­ne u kraj be­to­nu u cen­tru gra­da.

– Va­žno je da ima­mo mjes­to ko­je je bli­zu cen­tra, do ko­jeg se mo­že pro­še­ta­ti i gdje će­mo mo­ći uži­va­ti u mi­ru i ze­le­ni­lu, a da se ne mo­ra­mo vo­zi­ti ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra – re­kao je Raj­ko Ko­vje­nić.

Idej­no rje­šenje

Mi­lan Gru­bor je na­po­me­nuo da je do sa­da grad ura­dio idej­no rje­šenje iz­gle­da bu­du­ćeg par­ka.

– Gla­vni pro­je­kat izra­di­će “ACS stu­dio”, ko­ji je odlu­čio da to ura­di bez na­kna­de u želji da na taj na­čin do­pri­ne­se re­ali­za­ci­ji ovog pro­je­kta – re­kao je Gru­bor.

(glassrpske.com)

Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU

Vijesti - Arhiv

Maj 2021
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6