fbpx

Anketa među bankama: Raste potražnja za kreditima

20210721165012 672668

Ukupna potražnja preduzeća i stanovništva za kreditima u Bosni i Hercegovini povećala se u drugom kvartalu 2021. godine, pokazala je Anketa o kreditnoj aktivnosti banaka u BiH koju je provela Centralna banka BiH, izvještava Indikator.ba.

U Izvještaju se navodi da je ukupna potražnja preduzeća za kreditima povećala za neto procenat 38 posto, nakon tri prethodna kvartala sa smanjenom potražnjom. Gledajući ročnost, veći je porast potražnje za dugoročnim kreditima (neto procenat 50%) nego za kratkoročnim kreditima (neto procenat 38%).

Banke su izvijestile da su finansijske potrebe za kapitalnim investicijama, obrtnim sredstvima i restrukturiranjem duga pridonijele većoj potražnji preduzeća za kreditima.

Kad jer riječ o retailu porast potražnje za potrošačkim i nenamjenskim kreditima je jači u odnosu na porast potražnje za stambenim kreditima. Tokom drugog kvartala 2021. godine, skoro svi faktori koji utiču na potražnju stanovništva (nabavka trajnih potrošačkih dobara, kupovina nepokretnosti, krediti drugih banaka i drugi izvori finansiranja) imali su pozitivan doprinos potražnji za kreditima.

Anketa je takođe pokazala da banke imaju prilično optimistične pogled na potražnju za kreditima u trećem kvartalu 2021.godine

Banke očekuju da će se povećati neto potražnja za kratkoročnim kreditima preduzećima, dok će potražnja za dugoročnim kreditima u osnovi ostati nepromijenjena u trećem kvartalu 2021. godine. Veći optimizam je u segmentu kredita za stanovništvo gdje se očekuje povećanje u iznosu neto procenta od 63%, uz istovremeni porast potražnje za potrošačkim i nenamjenskim kreditima kao i potražnje za stambenim kreditima.

U izvještaju se konstatuje da su se kreditni standardi (tj. interne smjernice banaka ili kriteriji za odobravanje kredita) za kredite ili kreditne linije preduzećima neznatno pooštrili u drugom kvartalu 2021. godine, dok su za kredite stanovništvu ostali nepromjenjeni, za razliku od prethodna tri
perioda kada je zabilježeno pooštravanje.

U drugom kvartalu 2021. godine došlo je do manjeg ublažavanja uslova odobravanja kredita i / ili kreditnih linija preduzećima (tj. ugovorne odredbe iz kreditnih ugovora), a odnose se na kolateral i provizije i naknade (neto procenat 12%), dok su drugi uslovi ostali nepromijenjeni u odnosu na
prethodni kvartal.

Na osnovu odgovora banaka uočeno je da u drugom kvartalu 2021. godine nije došlo do promjena u udjelu odbijenih kreditnih zahtjeva.

U reatail segmentu uslovi banaka za odobravanje kredita stanovništvu su se ublažili u drugom kvartalu 2021. godine u odnosu na prethodni kvartal, a banke su ukazale na neto smanjenje udjela odbijenih zahtjeva za kredite u odnosu na ranije periode.

Banke za treći kvartal prognoziraju blago pooštravanje kreditnih standarda za dugoročne kredite preduzećima (neto procenat 13%), dok će kreditni standardi za kratkoročne kredite ostati uglavnom nepromijenjeni, a očekuje se i neto ublažavanje kreditnih standarda za kredite stanovništvu.