fbpx

Transparensy International traži ocjenu ustavnosti odluka skupštine o novoj toplani

transparency 768x513

Prema mišljenju TI BiH spornim odredbama ove Odluke nezakonito se i protivno Ustavu RS propisuju uslovi za isključenje sa toplifikacione mreže čime se dovodi u pitanje pravna sigurnost.

Transparency International u BiH (TI BiH) je podnio Ustavnom sudu Republike Srpske Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke Skupštine Grada Banjaluka o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije.

Prema mišljenju TI BiH spornim odredbama ove Odluke nezakonito se i protivno Ustavu propisuju uslovi za isključenje sa toplifikacione mreže. Odredbe Odluke su u suprotnosti sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj, Zakona o održavanju zgrada i Zakona o obligacionim odnosima. Sporna Odluka tako propisuje obavezu pribavljanja saglasnosti svih etažnih vlasnika kad korisnik usluge želi da se isključi sa sistema centralnog grijanja. Uskraćuje se i pravo na naknadu štete potrošaču kojem Eko-toplana Banjaluka prouzrokuje štetu pri isporuci toplotne energije. Takođe, predstavnici udruženja za zaštitu potrošača nisu uključeni u rad komisije za rješavanje reklamacija potrošača.

U Inicijativi se posebno ističe da su odredbama sporne Odluke, pored pomenutih zakona i Ustava Republike Srpske, povrijeđeni i prava zagarantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kao i princip pravne izvjesnosti.

Pored toga što je Skupština grada Banjaluka donijela odluke u skladu sa interesima Eko-toplane, TI BiH smatra da se formiranjem Eko-toplane Banjaluke izbjeglo javno-privatno partnerstvo samo kako bi se proizvodnja i distribucija toplotne energije prenijela u većinsko privatno vlasništvo. Nedavno su i radnici Toplane a.d. Banjaluka podnijeli krivične prijave protiv uprave ovog preduzeća, te je iz svih tih razloga bitno da se javnosti objelodani Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji javnog preduzeća Toplana a.d. Banjaluka sa privrednim društvom Eko-toplana Banjaluka d.o.o. Iako je TI BiH podnio zahtjev za pristup informacijama, kopija ovog Ugovora još nije dostavljena.

TI BiH apeluje na Ustavni sud RS da prioritetno uzme u rad ocjenu ustavnosti i zakonitosti sporne Odluke Skupštine Grada Banjaluka jer će posljedice njene primjene prouzrokovati štetne posljedice velikih razmjera po građane i pravni sistem Republike Srpske.

Izvor: Istinito