fbpx

Stara devizna štednja: Ukupan broj riješenih žalbi je 21.880

6devizna štednja

Zadatak Komisije je rješavanje po žalbama potražilaca računa izjavljenim na odluke Agencija za verifikaciju računa stare devizne štednje.

U izvještaju je navedeno da je Komisija u 2017. godini primila 313 žalbi, a od 2005. godine ukupno 19.626. Ukupan broj riješenih žalbi, od početka rada Komisije i rješavanja žalbi od 2007. godine do kraja 2017. godine, iznosi 21.880. U prošloj godini riješeno je 249 žalbi.

Od 249, uvažena je 171, a 78 odbijeno kao neosnovane. Odobreni zahtjevi u prošloj godini iznosili su ukupno 3.679.426,27 KM. U pet predmeta, u kojima je izjavljena žalba na prvostepeno rješenje, Komisija je utvrdila da prilikom donošenja nije postupljeno u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku i ti predmeti su vraćeni prvostepenom organu na ponovni postupak.
U ovom periodu, primljene su 74 sudske presude po pokrenutim tužbama u sporovima vođenim za verifikaciju računa stare devizne štednje.

Nakon uvažavanja primjedbi u pojedinačnim presudama, stav Komisije je da prvostepeni organ treba ojačati stručnim kadrom radi potpunijeg obavljanja neophodnih radnji u kontaktu sa strankama i utvrđivanju relevantnih činjenica za provođenje prvostepenog upravnog postupka. Tako bi bio smanjeni broj žalbi i provođenje drugostepenog postupka.

U 2017. godini, kad je bio otvoren rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju stare devizne štednje, primljeno je 313 novih predmeta, koji će, uz predmete po uputama suda i po vanrednim pravnim lijekovima, uglavnom biti rješavane u 2018. godini.

Faktor