fbpx

Grad Banjaluka prodaje 87 garaža

3garaze

BANJALUKA-Grad prodaje 87 garaža u ulicama Rade Vranješević i Sime Matavulja, a prodaja će se vršiti pribavljanjem pismenih ponuda.

Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica, koja uz popunjenu ponudu treba da dostave ovjerenu fotokopiju lične karte ili notarski ovjerenu punomoć za zastupanje za fizička lica, dok je za pravna lica potrebna ovjerena kopija izvoda o upisu u sudski registar i notarski ovjerno ovlaštenje za zastupanje pravnog lica.

Predmet prodaje su šest garaža u ulici Rade Vranješević, 60 garaža u Sime Matavulja 4A i 21 garaža u Sime Matavulja 10A.

Ponude se podnose do 21. decembra do 11 časova na protokol Gradske uprave u kancelariju br. 14

(Nezavisne)