fbpx

Koja zemlja Evropske unije ima najviše šuma, a koja najmanje

šuma stablo

Države članice Evropske unije odlikuju se različitim vrstama šuma koje su izuzetno važan obnovljivi resurs i nude stanište za životinje i sredstva koja omogućavaju život ljudi. 

Bez njih je nemoguće ublažiti klimatske promjene i zaštiti zemljište od erozije i spriječiti površinsko oticanje vode i poplave. Nažalost, one ovih dana stradavaju usljed velikih požara koji su zahvatili brojne zemlje.

Najveće šume na sjeveru

Zahvaljujući klimatskoj raznolikosti, tipovima zemljišta, topografiji i nadmorskoj visini, biljni svijet šuma je veoma bogat. Evropa je dom za oko 500 vrsta drveća, a najzastupljenije su listopadne vrste. Najčešći su rodovi breza, joha, vrba, hrast, grab, bukva, lješnjak, jasen, čempres, bor, jela, omorika, ariš, topola i mnogi drugi. Velika je zastupljenost divljeg voća, a posebno divljih jabuka, krušaka i trešnji.

Zastupljenost šumskih površina u EU prema Eurostatu

Prema podacima Eurostata, u 2020. godini 43,9 odsto ukupne površine EU su pokrivale šume. Njihova površina je zauzimala 180 miliona hektara. Najveće površine pod šumom je imala Švedska 30,3 miliona hektara, a zatim Španija, 28 miliona hektara, piše Agroklub.

Kada se posmatra ukupna površina pod šumom Finska je imala 76,1 posto površine pokrivene šumskom vegetacijom, a Švedska 74,5 posto.

Najmanju zastupljenost šumskih površina ima Malta sa samo 1,7 odsto, a ova država je imala i najmanju površinu od samo 530 hektara.