fbpx

Prinudno naplaćeno 74,2 miliona PDV-a

Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH od januara do kraja avgusta prinudno je naplatila 74,2 miliona KM poreza na dodanu vrijednost /PDV/, potvrđeno je u ovoj Upravi.

uio bih23

Na glavni dug i naknadni teret prinude odnosi se 68,27 miliona KM, a skoro šest miliona KM čine kamate.

Mjere prinudne naplate preduzete su prema svima dužnicima indirektnih poreza koji nisu u zakonskom roku i na propisani račun platili dugovanja po osnovu prihoda za čiju naplatu je nadležna UIO.

U UIO napominju da je za jedan broj dužnika pokrenut postupak likvidacije, odnosno stečaja pred nadležnim sudovima.
Postupak prinudne naplate počinje kada se dužniku uruči nalog za prinudnu naplatu.

Ako dužnik u ostavljenom roku ne plati iznos naveden u nalogu za prinudnu naplatu, UIO nastavlja da plijeni imovinu dužnika, po principu poštovanja proporcionalnosti i do iznosa koji je dovoljan da pokrije neplaćeni dug, zateznu kamatu do dana plaćanja duga, naknadni teret prinude i troškova prinudne naplate.

Od svih zakonom propisanih mjera najbolji rezultati su u dosadašnjem periodu postignuti primjenom pljenidbe novčanih sredstava u banci, blokadom žiro računa, pljenidbom gotovine i nenaplaćenih potraživanja dužnika.

S ciljem što efikasnijeg okončanja postupka prinudne naplate redovno se vrše analize preduzetih mjera i efekata postignuti primjenom, a zatim se sagledava mogućnost naplate dugovanja na način koji je efikasan i moguć.

Podaci o dugovanjima i preduzetim mjerama u postupku prinudne naplate dostavljeni su Tužilaštvu BiH za sve dužnike koji duguju više od 25.000 KM, čija lista dugovanja je objavljena na internet stranici UIO.

Od velikih dužnika ove godine je prodajom nekretnina "Sinbra" iz Tuzle naplaćeno 1,515 miliona KM, a od "Trgoprometa" iz Dervente 441.322 KM.

Odgođenim plaćanjem naplaćeno je i 1,52 miliona KM od "Alpik energije BiH" iz Sarajeva, pola miliona KM naplaćeno je od "Kostel komerca", a 450.000 od "Molson korsa".

UIO je prvi put od osnivanja u postupku prinudne naplate prodala hartije od vrijednost koje su bile u vlasništvu poreskog dužnika.

Kompanija "R end S kompani" iz Prnjavora po osnovu indirektnih poreza ukupno duguje 1,7 miliona KM, a u postupku prinudne naplate UIO je upisala i založno pravo kod Centralnog registra hartija od vrijednosti.
Riječ je o akcijama "Banjalučke pivare", koje su bile vlasništvo preduzeća "R end S kompani" .

Transakcija se desila posredstvom ovlaštenog berzanskog posrednika "Monet broker" iz Banjaluke sa kojim Uprava ima potpisan ugovor o berzanskom posredovanju.

Ukupna količina prometovanih akcija bila je 91.688, a prodaja je izvršena u okviru redovnog berzanskog trgovanja po posljednjoj tržišnoj cijeni koja je ostvarena na Banjalučkoj berzi od 1,16 KM.
Ukupna vrijednost ostvarena po osnovu ove transakcije iznosi 106.358 KM.

Nakon prve naplate dugovanja po osnovu indirektnih poreza prodajom hartija od vrijednosti, UIO će ovu metodu prinudne naplate nastaviti da koristi i na Banjalučkoj i na Sarajevskoj berzi.

Biznis.ba