fbpx

Od ukupnog broja nezaposlenih u BiH 57,5 posto su žene

posao zena

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 30. septembrom 2021. godine na evidencijama je prijavljeno 384.209 nezaposlenih lica, što u odnosu na 31. august predstavlja smanjenje za 8.342 lica ili 2,13 posto.

Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 220.949 ili 57,51 posto su žene.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,65 posto, zatim radnici sa SSS 28,98, te NKV radnici 26,97 posto.

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 32,22 posto, NKV radnica je 27,57,a zatim slijede KV radnice sa udjelom od 25,97 posto u ukupnom broju nezaposlenih žena.

Posmatrano prema kvalifikacionoj strukturi, udio nezaposlenih žena manji je kod visokokvalifikovanih (VKV) – 18 posto i kvalifikovanih (KV) – 47 posto radnica, u odnosu na udio nezaposlenih muškaraca u ukupnom broju nezaposlenih lica. Kod ostalih kvalifikacija više je nezaposlenih žena nego muškaraca.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u septembru 2021. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 17.730, od čega 8.408 žena. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 26.201. Broj brisanih žena sa evidencije je 14.047. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 13.709 ili 52,32 posto od čega 8.413 žena ili 61,37 posto.

U septembru 2021. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3.197 potreba za zapošljavanjem novih radnika, od toga 786 žena, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 9.128. Registrovani broj žena kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio je 4.533 ili 49,66 posto.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u septembru 2021. godine novčanu naknadu koristilo je 15.633 lica ili 4,07 posto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica. Broj žena koje su koristile novčanu naknadu iznosio je 7.816, što je 50 posto od ukupnog broja korisnika novčane naknade.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 218.434 lica ili 56,85 posto od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH, od čega 123.427 žena ili 56,50 posto.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u augustu 2021. godine, broj zaposlenih lica u BiH iznosio je 818.459, a od toga je 354.360 žena. U odnosu na juli 2021. godine broj zaposlenih lica se smanjio za 0,2 posto, a broj zaposlenih žena se takođe smanjio za 0,2 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za august 2021. godine iznosila je 32,4 posto i u odnosu na juli 2021. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za drugi kvartal 2021. godine , u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.387.000 lica, dok je broj neaktivnih iznosio 1.517.000 lica.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 1.137.000 i 250.000 nezaposlenih lica. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za II kvartal 2021. godine iznosila je 18,1 posto.

Broj zaposlenih lica u drugom kvartalu 2021. godine veći je za 2 posto u odnosu na prvi kvartal 2021. godinu, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za 4,6 posto.

Stopa nezaposlenosti u BiH u drugom kvartalu 2021. godine iznosila je 18,1 posto i manja je u odnosu na prvi kvartal 2021. godine (19,1%) za 1,0 postotni poen. Anketna stopa zaposlenosti u drugom kvartalu iznosila je 39,1 posto i veća je u odnosu na prvi kvartal 2021. godine (38,4%) za 0,7 postotnih poena.

Stopa nezaposlenosti mladih (15-24 godine) u BiH u drugom kvartalu 2021. godine iznosila je 39,8 posto i manja je u odnosu na prvi kvartal 2021. godine (40,4%) za 0,6 postotnih poena.

Biznis.ba