fbpx

lgbt zastava 620x330

Usvajanje prvog Akcionog plana za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u BiH za period 2021-2024. važan je iskorak u radu na poboljšanju stanja ljudski prava i sloboda u BiH, ali ono što je nužno je njegova efikasna primjena – poručila je u razgovoru za Fenu vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i doktorica socioloških nauka Amila Ždralović.

Akcioni plan za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u BiH nedavno je usvojilo Vijeće ministara BiH i prvi je dokument ove vrste u BiH, a razvijen je uz podršku Evropske unije i Vijeća Evrope. Plan uključuje tri strateška cilja, a to je da se osigura postojanje efikasnih mehanizama zaštite od diskriminacije i zločina iz mržnje za LGBTI osobe, zatim jednaka prava LGBTI osobama u svim oblastima javnog i privatnog života te borba protiv predrasuda i stereotipa prema LGBTI osobama.

-Kako se uviđa i u uvodu Akcionog plana, usvajanje strateškog plana je obaveza koja proističe iz međunarodnih dokumenta i pretpristupna je obaveza u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Međutim, nije riječ o obavezi koja završava s formalnim usvojanjem Akcionog plana nakon završenog prvog ciklusa provedbe, već je ovo tek početak institucionalnog rada. Odnosno, nužna je efikasna implementacija, prije svega u provođenju predviđenih aktivnosti i njihovo kontinuirano praćenje i evaluacija na način na koji su predviđeni planom – naglašava Ždralović.

Kao i drugi slični planovi, podvukla je, i ovaj ima definisan vremenski period, a nakon svakog ciklusa provedbe biće potrebno raditi nove, unaprijeđene planova. Izražava nadu da će se ovaj proces odvijati u kontinuitetu.

Ždralović navodi da prvi Akcioni plan ima definisane strateške ciljeve, ali imajući u vidu trenutno stanje i sadržaj postavljenih ciljeva, bit će nužan kontinuiran i uporan rad. U planu su definisane konkretne aktivnosti, institucije odgovorne za njihovu provedbu i indikatori za praćenje postignuća plana.

Ističe također da su kontinuirani monitoring i evaluacija aktivnosti osnova daljeg revidiranja i izrade novih, unaprijeđenih planova. Proces provedbe, monitoringa i evalucije prvog Akcionog plana i izrade novog, može i treba biti realiziran u saradnji s udruženjima, ativistkinjama/aktivistrima i eksperticama/ima, neovisno o tome u kojoj mjeri su u samom Akcionom planu prepoznati ovi resursi.

-Iako je ovo prvi Akcioni plan za unapređenje prava i sloboda LGBTIQ+ osoba u BiH, planirane aktivnosti nisu nešto što će se realizovati po prvi put u BiH, ali sada kada su ove aktivnosti dio strateškog plana na državnom nivou, to im daje jedan drugačiji značaj i ima potencijal da ubrza izgradnju pravednijeg društva. Istovremeno, ovaj formalni institucionalni okvir može lako postati ograničavajući faktor za realizaciju aktivnosti te je upravo iz tog razloga saradnja sa udruženjima, ativistkinjama/aktivistima i eksperticama/ima izuzetno važna – poručuje Ždralović.

Potcrtava da je u provođenju konkretnih aktivnosti potrebno uzeti u obzir aktivnosti koje su dosad realizirane u sferi civilnog društva (velikim dijelom riječ je o aktivnostima Sarajevskog otvorenog centra) i često u saradnji sa drugim institucijama, kao što su obrazovne. Naprimjer, ovo posebno dolazi do izražaja u planiranim aktivnostima provođenja obuka za stručnjakinje i stručnjake iz različitih oblasti, gdje su prethodna iskustva u provođenju sličnih edukacijskih programa važno polazište u planiranju i realizaciji aktivnosti.

Rukovoditelj programa i zagovaranja Sarajevskog otvorenog centra Darko Pandurević smatra da je usvojeni Akcioni plan dobar politički okvir i sistemski odgovor države na pitanje položaja LGBTI osoba u BiH.

Pandurević je u izjavi za Fenu naglasio da ovaj dokument nije deklarativne prirode već se odnosi na niz mjera, aktivnosti i obaveza sa jasno imenovanim institucijama i nivoima vlasti koji su odgovorni, kao i rokovima za njihovo ispunjavanje. Akcioni plan, smatra on, baziran je na detaljnoj analizi potreba i položaja LGBTI osoba te su mjere krojene kako bi pomogle u rješavanju ključnih problema, kao što su sigurnosni aspekti i djelovanje pravosuđa, jednak pristup pravima u svim oblastima života, kao što su zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, politička prava, socijalna prava itd.

Posebno je pohvalno, kazao je, što je proces izrade dokumenta uključio sve nivoe vlasti, domaće eksperte i civilno društvo koji su zajednički izradili dokument čija provedba bi predstavljala značajan iskorak po pitanju ljudskih prava LGBTI osoba.

-Period pred nama je vrijeme u kojem će navedeni državni organi i institucije imati zadaću da provedu predviđene mjere i aktivnosti i o tome izvještavaju, a pred civilnim društvom je obaveza da nadziru provođenje uz podršku ili kritiku gdje za to bude prostora. Za kraj, Akcioni plan ne treba gledati kao apsolutno rješenje svih izazova koji stoje pred LGBTI osobama u BiH. On je za neka pitanja tek prvi korak u rješavanju problema, ali je bitno što otvara mnoga pitanja i teme koje su dosad na svojim leđima nosile najvećim dijelom organizacije civilnog društva – stav je Pandurevića.

Akcioni plan za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u BiH strateški je dokument koji se u velikoj mjeri fokusira na pitanja borbe protiv diskriminacije u svim sferama društva, prije svega putem obuka nosilaca_teljica pravosudnih funkcija o diskriminaciji, obuka profesionalaca_ki iz zdravstvene zaštite, razvijanja kapaciteta relevantnih institucija, ali i nizom proaktivnih mjera namijenjenih podizanju svijesti o diskriminaciji šire javnosti i relevantnih predstavnika_ca javnih organa.

Pored analize stanja priznanja, uživanja i ostvarivanja ljudskih prava LGBTI osoba i osvrta na relevantni međunarodni i domaći pravni okvir, Akcioni plan sadrži specifične mjere koje će se realizirati kroz podizanje svijesti, organizovanje edukacija, kreiranje i izdavanje priručnika, unapređenje prikupljenih podataka, javno zagovaranje i slično.

Delegacija EU u BiH i Ured Vijeća Evrope u Sarajevu pozdravili su usvajanje Akcionog plana, uz poruku da je od vitalnog značaja zaštititi ljudska prava svih članova i članica društva, uključujući LGBTI osobe, promovisati toleranciju i boriti se protiv diskriminacije. Izrazili su uvjerenje da će Akcioni plan pomoći u ostvarenju tog cilja i da će doprinijeti implementaciji ranijih preporuka tijela Vijeća Evrope, te izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Ocijenili su također da usvajanje Akcionog plana obilježava novu fazu u zajedničkim naporima da se promoviše jednakost i pomogne da se glasovi LGBTI osoba u BiH više čuju.

(FENA)

Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.

Impuls Teme

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU